A+ A A-
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2012 15:52

Εργαστήριο

Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο Εργαστήριο Σκυροδέματος και αδρανών υλικών, το οποίο πέρα από τον έλεγχο της εργοστασιακής παραγωγής και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών, αναλαμβάνει τον Ποιοτικό Έλεγχο των έργων που συμμετέχει συμβάλλοντας ενεργά στην ολική ποιότητα των κατασκευών.

Παράλληλα, μέσω του Τεχνικού της Γραφείου, όπου απασχολούνται δύο διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, δίνει συμβουλές και διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία της για την αρτιότερη κατασκευή.

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 97
Κατεβάστε τον "Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 97"

 

Κατηγορία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2012 15:52

Λήψη Δοκιμίων

Η λήψη των δοκιμίων σκυροδέματος γίνεται με κυβικά χυτοσιδηρά δοκίμια ακμής 15 cm, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και των Προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 από ειδικευμένο και έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό.

Κατηγορία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2012 15:50

Ποιότητα Σκυροδέματος

Η ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. έχει καθιερωθεί στην αγορά της Πιερίας προσφέροντας υψηλής ποιότητας έτοιμο σκυρόδεμα και αδρανή υλικά που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των πλέον απαιτητικών έργων.

Οι ποιότητες σκυροδέματος που παράγουμε κυρίως είναι C12/15, C16/20, C20/25, C25/30. Για ποιότητες σκυροδέματος C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 και C50/60 απαιτείται ειδική σύνθεση σε κάθε περίπτωση.

Την ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή της ποιότητας σκυροδέματος και των κανονισμών έχει ο εκάστοτε Μηχανικός (Μελετητής και Επιβλέπων) όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους. (Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Πιερία «Ι»).

 

Όλα για το τσιμέντο

Το τσιμέντο, ή σκυροκονίαμα, είναι ένα υδραυλικό συνδετικό κονίαμα. Δηλαδή είναι ένα λεπτά διαμερισμένο ανόργανο υλικό (σκόνη) που σε ανάμειξη με νερό σχηματίζει μια πάστα η οποία πήζει και σκληραίνει μέσω αντιδράσεων και διεργασιών ενυδάτωσης και μετά την σκλήρυνση επανακτά την αντοχή και την σταθερότητα ακόμα και μέσα στο νερό.


Ο όρος τσιμέντο ή τσιμεντοκονία αναφέρεται στη συνδετική σκόνη, συνήθως προ της ανάμιξης με νερό, χωρίς άλλα αδρανή πρόσθετα όπως άμμος και χαλίκι. Ενώ το σκυρόδεμα αναφέρεται είτε στο μείγμα τσιμέντου με ποσότητα από άλλα αδρανή υλικά, είτε συνήθως στο στερεό κατασκευαστικό υλικό που προκύπτει μετά την ανάμιξη αυτού του μίγματος με νερό, πήξη και σκλήρυνση. Το σιδηροπαγές ή οπλισμένο σκυρόδεμα ονομάζεται, εκ του γαλλικού όρου, μπετόν αρμέ (béton armé).


Η χημική αντίδραση του τσιμέντου με το νερό (ενυδάτωση τσιμέντου) παράγει προϊόντα που έχουν χαρακτηριστικά πήξης και σκλήρυνσης. Ουσιαστικά η χημεία-τεχνολογία του σκυροδέματος είναι η χημεία της αντίδρασης μεταξύ του τσιμέντου και του νερού. Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι όσο περισσότερο τσιμέντο (μέχρις ενός ορισμένου ορίου βέβαια) περιέχεται στην μονάδα όγκου του σκυροδέματος, εφόσον και οι λοιποί παράγοντες (ποιότητα και κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών, ποσότητα νερού, μέθοδος διάστρωσης και συμπύκνωσης, κλπ.) παραμένουν σταθεροί, τόσο μεγαλύτερη αντοχή εμφανίζει το σκυρόδεμα. Φυσικά η αύξηση αυτής της αντοχής δεν είναι απεριόριστη, αλλά σταματά στην αντοχή του λιγότερο ανθεκτικού υλικού του σκυροδέματος. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η τσιμεντόπαστα είναι η πηγή ανεπιθύμητων φαινομένων (πχ. ερπυσμός, συστολή ξήρανσης, μικρορηγμάτωση, χημική επίδραση διαβρωτικών παραγόντων) που δρουν αρνητικά στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Γι’αυτό είναι προτιμότερο η ποσότητα του τσιμέντου να κρατιέται σε χαμηλές τιμές (καλή κοκκομετρία αδρανών).

Η αντοχή του σκυροδέματος εξαρτάται και από την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου. Το κριτήριο της οικονομικότητας είναι εκείνο, που καθορίζει ποιος συνδυασμός ποιότητας τσιμέντου και λόγου νερού προς τσιμέντο θα επιλεγεί για την παρασκευή του σκυροδέματος.[29] Ανάλογα με τη σύνθεση τους, το βαθμό άλεσης και τα πρόσθετα υλικά, τα τσιμέντα κατατάσσονται σε διάφορους τύπους και κατηγορίες αντοχών. Σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό τσιμέντων (ΕΝ 196-1) τα τσιμέντα χωρίζονται στους εξής τύπους:

 

Από άποψη σύνθεσης σε:

 • Τύπος Ι (Τσιμέντο Portland).
 • Χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα που προέρχονται από την άλεση του κλίνκερ με προσθήκη γύψου 2-3% και filler<3% κ.β.
 • Τύπος ΙΙ (Τσιμέντο Portland με ποζολάνες).
 • Χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα που περιέχουν ποζολάνες. Το αδιάλυτο υπόλειμμα ανέρχεται σε ποσοστό 20% κ.β.
 • Τύπος ΙΙΙ (Ποζολανικά τσιμέντα Portland).
 • Περιέχουν ποζολάνη σε ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνα του τύπου ΙΙ. Το αδιάλυτο υπόλειμμα ανέρχεται σε ποσοστό 20-40%. Παρουσιάζουν χαμηλότερη θερμότητα ενυδάτωσης, και ενδείκνυνται σε ογκώδη έργα(πχ. υπερχειλιστές ΔΕΗ κλπ).
 • Τύπος ΙV(Τσιμέντο Portland ανθεκτικό στα θειικά άλατα).
 • Δεν περιέχουν ποζολάνες αλλά το αργιλικό τριασβέστιο πρέπει να είναι μικρότερο του 3,5% και η περιεκτικότητα σε να μην υπερβαίνει το 2,5%.

 

Από άποψη αντοχής στις εξής κατηγορίες:

 • Κατηγορία 35 (με αντοχή σε θλίψη 28ημερών από 25-45 Mpa).
 • Κατηγορία 45 (με αντοχή σε θλίψη 28ημερών από 35-55 Mpa).
 • Κατηγορία 55 (με αντοχή σε θλίψη 28ημερών άνω των 45 Mpa).

 

Θεωρητικά οι τύποι των τσιμέντων θα ήταν 27. Οι παραγόμενοι όμως τύποι στην Ελλάδα είναι λιγότεροι γιατί είτε δεν είναι όλοι οι συνδυασμοί πρακτικά εφικτοί, είτε δεν είναι απαραίτητοι στην πράξη. Έτσι π.χ. ένα ποζολανικό τσιμέντο (τύπος III), για να επιτύχει αντοχή 55 ή και 45 ΜΡα θα χρειαζόταν υπερβολική λεπτότητα.

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Τσιμέντο

Κατηγορία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ

ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. 2012. All rights reserved.